Treningssenterbransjen omsetter for 5MRD NOK ved å betjene 1/3 av markedet.

Memento U har løsningen for resten!

     

Treningssenterbransjen omsetter for 5MRD NOK ved å betjene 1/3 av markedet.

Memento U har løsningen for resten!

    

Memento skaper solid inntektsstrøm ved å utløse aktivitetstriggerne for inaktive mennesker!

Memento U har en tilnærming til markedet som gjør produktet billigere og mer tilgjengelig. Vår app og portal samler menneskelige ressurser for å gjøre aktivitet, kunnskap og bevegelse billigere og mer tilgjengelig for befolkningen.

Memento har funnet 5 store barrierer som hindrer mennesker fra å bevege seg. Ved å minske eller fjerne disse, har Memento U en kombinasjon av funksjoner for å hjelpe mennesker ut i aktivitet og bevegelse.

Dette skal vi hjelpe med

Vi skal løse en at de største helseproblemene i Norge – nemlig inaktivitet. Vi vet at det er vanskelig å finne tid, motivasjon og andre mennesker å trene med, og dette er kjernen i Memento U – tren når du kan sammen med de du ønsker. Vi har brukt mye tid på å finne årsakene til inaktivitet, og har brukt disse funnene til å utvikle Memento U. Kun 30% av de som ønsker å trene, benytter seg av dagens eksisterende tilbud. Vi vil aktivere de resterende 70%.

Hvordan tjener vi penger på dette?

Memento tjener penger på alle kjøp som gjøres i appen.

Personlige Trenere tilbyr sine tjenester og memento tar en svært lav prosent per transaksjon. Dermed tjener tilbydere mer og kunde betaler mindre. Dette appellerer til hyppigere bruk samtidig som brukerne blir mer aktive.

Memento har utviklet en egen portal som skal være samlepunkt for alle våre andre resterende tilbud og samarbeid. Portalen inneholder egen nettbutikk med rabatterte produkter via samarbeidspartnere på utstyr, klær og annet, samt kurs og sertifiseringsmuligheter for videreutdanning. Memento har kickback avtaler på 15-25%.

Via vårt UTV-konsept skaper vi en forutsigbar inntekt ved et abonnementssystem. Memento skaper innhold som øvelser, interaktive kanaler, tips og råd og kosthold med mer. Målet med dette er å gjøre kunnskap om helse og bevegelse mer allmenn tilgjengelig og forståelig.

Mange muligheter som skaper funksjon

Memento har sett på faktorer fra ulike deler av samfunnet, og konkluderer med at en løsning alene ikke er vil være nok til å tilfredsstille alle sitt behov. Memento sin App er en grunnpilar i løsningen og suppleres av en portal for å løse utfordringer og utvide og underbygge appens funksjoner. Det er ikke bare et produkt som gjør Memento til en fullverdig løsning for alle , men heller muligheten til å personifisere og skreddersy etter egne premisser som gjør det totale tilbudet fullverdig.

 

Hvorfor bli investor i Memento U?

 • Memento U har med sin software tatt tak i verdens største folkehelseproblem, og skapt en løsning som adresserer majoriteten av dagens terskler
 • Treningssenterbransjen omsetter idag for 5mrd  ved å betejne 1/3 av markedet. Memento U har løsningen for resten.
 • Eksklusive avtaler med foreninger, partnere og bedrifter som har viktige oppgaver og dekker et bredt spekter i samfunnet
 • Bruken av personlig trener er i enorm vekst i det etablerte markedet og har  alene passert 500 mnok per år.
 • Et godt sammensatt og komplementært styre med kompetanse innen jus, økonomi, marked, drift m.m.
 • Internasjonale ambisjoner og software som ikke har behov for noe annet enn flere alternative språk for å bevege over landegrenser.
 • En 100% velfungerende app uten begrensinger, og over 1 år med finpussing for en optimal brukeropplevelse.
 • En portal som vil adresse hovedproblematikken med et bredt spekter av nytenkende og kunnskapsbaserte funksjoner.

Hva investerer du i?

Om du som investor ser bort fra vår presentasjon av hvilken avkastning din investering vil gi, er fremdeles grunnlaget for en investering tilstede. Memento sine grunnverdier har allerede formet selskapet og teamet som er involvert. Fra vår første hovedinvestor, fag- og utviklerteam til et svært komplimenterende og kompetent styre, har memento samlet kompetanse som er bygget for ekspansjon og det enorme potensialet i markedet som memento jobber mot.

Vi lanserte en 100% fullverdig app i april 2019. Din investering går til å videreutvikle funksjonaliteten og bredden på appens funksjoner. I tillegg har memento lagt nye energi i appens onboarding og navigering brukeroptimalisert.

Teknologi har revolusjonert verden og totalt endret måten vi lever på

Memento U har en bærekraftig og framtidsrettet forretningsmodell, der teknologi lar mennesker bestemme selv, skaper tilhørighet og engasjement. Enkle løsninger med delingsøkonomi som gjør enhver prosess forenklet. Vi skaper arbeidsplasser folk brenner for, enten du er en ildsjel i lokalsamfunnet, en utdannet personlig trener eller er et idrettslag som skaper breddeaktivitet for både voksne og barn.

Det norske markedet

 • Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke, eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke.
 • I underkant av 70% av den voksne norske befolkningen er å betegne som inaktive henhold til tall fra Helsedirektoratet.
 • Over 70% av den norske befolkningen ønsker å bli mer aktive, men er avhengige av eller ønsker annen tilnærming enn det dagens «løsninger» tilbyr.
 • Samfunnskostnaden knyttet til inaktivitet i Norge er beregnet til over 239 MRD NOK per år og 83% er i risikosonen for å utvikle sykdom/helseplager grunnet for lavt aktivitetsnivå.
 • Personlig trening er i det aktive markedet en av de raskest voksende yrkene og har allerede passert 500 MNOK per år.

Memento U i media

RBK-profiler investerer i app-gründere

André Hansen og Tore Reginiussen har investert og engasjert seg i appen, og har også engasjert flere profiler til å investere. Gruppen med Profesjonelle utøvere blir stadig større, og de viser et samfunnsengasjement for å få folket i bevegelse. Samtidig som de ved sine unike posisjoner hjelper memento med markedsbygging både i Norge og utlandet. Her kan du lese hele artikkelen.

Samarbeidspartnere:

Om denne emisjonen

Generalforsamlingen i Memento Network AS har den 5.1.2019 gitt Styret fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse/emisjon på de vilkår som følger nedenfor:

 • Aksjenes samlede pålydende kan økes med inntil kr 3.000 (tretusenkroner).
 • Fullmakten gjelder i 2 år.
 • Fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 gjelder ikke, jf. aksjeloven § 10-5
 • Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.
 • Styret fastsetter tidspunkt for gjennomføring av emisjonen, minstekrav til innskudd, minimumsbeløp for gjennomføring av emisjon, frist for tegning, betalingsfrist og gjennomføring for øvrig.

Styret har besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse i tråd med styrefullmakten, med følgende vilkår for gjennomføringen:

Tegningskurs er kr.500,- (femhundre) pr aksje inkludert overkurs til en verdivurdering på 50MNOK. Minimumstegning er 60 aksjer tilsvarende NOK 30.000,- (tretti tusen kroner 00/100).

Tegningsvindu, Fase II *: 8. – 13. desember 2019
(Tegningsvindu er utvidet fra opprinnelig vindu 29. november)

Verdisetting Memento Network AS : 50 000 000

Pris per aksje: 500 NOK

Minsteinvestering: 30 000 NOK

Finansieringsmål: 1 000 000 – 3 000 000

Melding om tildeling vil bli sendt innen 7 dager etter utløpet av tegningsperioden, inkludert eventuell forlengelse. De tildelte aksjer skal betales innen 7 dager etter tildeling. Betalingsfrist fremgår av tildelingsbrev. Innbetaling skal skje til selskapets konto nr. 4212.21.55190 og merkes «Aksjer Memento Network AS». Hvis betaler er en annen enn tegner må også navn på tegner angis på betalingen.

Signert tegningsblankett sendes som pdf-fil på mail til kent@mementonetwork.no

Vi anbefaler alle å lese vårt investormemorandum og sette seg godt inn i hele prosjektet og dets risikofaktorer og kalkyler.

* Memento Network AS forbeholder iht. protokoll fra ekstraordinær generalforsamling, seg retten til å utvide tegningsvinduet med inntil 4 uker. En eventuell utvidelse av tegningsvinduet må annonseres senest 3 dager før opprinnelig tegningsvindu utløper.

Teamet bak: 

Styret : 

Eksterne ressurser: